โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

แป้งร่ำ ธวัลรัตน์ นิลโนรี

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรสาคร

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)

เกรดเฉลี่ย 2.98

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล