โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

เกม เกษมพันธุ์ วรรณทอง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด มุกดาหาร

โรงเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เกรดเฉลี่ย 3.27

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2