โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

มีนทร์ ปรมินทร์ น้อยแสง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อ่างทอง

โรงเรียน วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง

เกรดเฉลี่ย 2.99

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6