โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

มายด์ ปภาวี พงษ์สถิตย์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อ่างทอง

โรงเรียน วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง

เกรดเฉลี่ย 3.15

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล