โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

เฟิร์ส สิริวรรณ ณ นคร

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.97

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล