โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

นิว ณัฐนันท์ วิภาสสกุลสุข

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เกรดเฉลี่ย 3.70

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2