โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี

13 September 2565

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565