โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21 September 2565

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  วันพุธที่ 21 กันยายน 2565