โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร

22 November 2565

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)  จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565