โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา

25 November 2565

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา ณ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565