โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร

24 January 2566

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ณ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566