โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์

26 January 2566

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566