โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

14 February 2566

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566