โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง

29 May 2566

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ  วิทยาลัยเทคนิคตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566