โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล

31 May 2566

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ณ วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม  2566