โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี

9 June 2566

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2566