โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด

12 September 2566

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกตราด.pdf