โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

13 November 2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

          จังหวัดชัยภูมิ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 21 ปี ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วม สนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 217,266 คน คิดเป็นร้อยละ 94 มีอำเภอและชมรมฯ ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 1,479 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจฯ รวม 527 แห่ง จังหวัดชัยภูมิได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานขององค์ประธานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  • วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3
  • เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เป็นชมรมต้นแบบระดับเงิน
  • อำเภอภูเขียว ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
  • บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศปี 2566

          โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 195 คน และนักเรียน 2,993 คน โรงเรียนสตรีชัยภูมิได้น้อมนำ หลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทุกปีอย่างต่อเนื่องและสร้างความสำเร็จตลอดมา
          ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ก่อตั้งมาแล้ว 6 ปี ดำเนินงานโดยยึดหลัก 3ก. 3ย. ได้มีการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ มีการบูรณาการร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่นของชมรม ได้แก่ การแข่งขันประกวด Cover Dance การพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครแกนนำเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงเย็น โดยมีอาสาสมัครประจำศูนย์ 15 คน มีการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหา และหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายแนะแนวต่อไป มีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิต ค้นหาและเข้าใจตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และมีกิจกรรมสร้างสุข ที่สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น ร้องเพลง เต้น วาดภาพ งานออกแบบเสื้อผ้า งานตัดเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้า 
          ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว