โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี

8 December 2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

          จังหวัดชลบุรี ได้น้อมนำพระปณิธาน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการดำเนินงาน คือ เป็นองค์กรหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ที่ดีมีคุณภาพ มีประสิทธิผล กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นนโยบายของจังหวัด โดยมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สู่เป้าหมาย “เยาวชน คนชลบุรี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยกลยุทธ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีเด็กและเยาวชน อายุ 6-24 ปี ทั้งสิ้นจำนวน 378,023 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 359,121 คน คิดเป็นร้อยละ 95 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 1,669 ชมรม และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 237 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร โดยมีผลงานอำเภอและชมรมภายในจังหวัด ดังนี้

  • กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร จำนวน 3 แห่ง o กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง และต้นแบบระดับทอง จำนวน 2 แห่ง
  • กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และต้นแบบระดับเงิน จำนวน 8 แห่ง กลุ่มดีเด่น จำนวน 7 แห่ง
  • เข้าประกวดระดับประเทศในกลุ่มดีเด่น จำนวน 1 แห่ง

          โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมเด่นของชมรมฯ ได้แก่ กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น กิจกรรมต้านยาเสพติดในรูปแบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นที่รับฟังปัญหาต่างๆ เพราะเชื่อว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกันและกัน ทั้งเรื่องการเรียน ครอบครัว เรื่องเพื่อน ความรัก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เต้น ร้องเพลง การทำลูกอมและเจลลี่ชาหญ้าดอกขาวที่สามารถช่วยลดอาการอยากบุหรี่ การฝึกทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุข สนุก ชอบ ใช่ในสิ่งที่ทำ ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ได้รับการยอมรับ โดยในปี 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

          ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี , ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว