โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา

12 December 2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

          ตลอดระยะเวลา 21 ปี จังหวัดพะเยา ได้น้อมนำพระปณิธานขององค์ประธาน มาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “จังหวัดพะเยาสร้างและพัฒนาเยาวชนคน TO BE ด้วยการเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด และได้ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัดพะเยา
         จังหวัดพะเยามีเป้าหมายการขับเคลื่อนขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็ง และเป็นจังหวัดต้นแบบระดับยอดเพชรภายในปี 2585ปัจจุบันจังหวัดพะเยา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 81,749 คิดเป็นร้อยละ 96.19 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 552 ชมรม และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 89 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน โดยมีผลงานอำเภอและชมรมภายในจังหวัด ดังนี้

  • กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา
  • กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองพะเยา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อีกทั้งได้รับรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่นอยู่เสมอ และมี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จำนวน 6 คน

          โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2479 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 9 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,405 คน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานของอาสาสมัครแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดำเนินงานโดยยึดหลัก 3ก. 3ย. มีการประชุมวางแผนการทำงาน จัดหาทุน โดยการขายสินค้า และร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา นอกจากนี้ชมรมของเราได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการ ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และมี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 2 คน ได้แก่ นายธีรพันธ์ ชุมคำลือ รุ่นที่ 11 และ น.ส.เพชรลดา พิมค์ชัย รุ่นที่ 13 สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพะเยาพิทยา เปิดให้บริการมาแล้ว 5 ปีตามแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เพื่อช่วยเพื่อนๆ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด สมาชิกอาสาสมัครแกนนำทุกคน จะได้รับการอบรม ให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลพะเยา เรื่องการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น เพื่อให้มีภูมิรู้ ภูมิคิด และรับฟังปัญหา ชี้แนะให้คำแนะนำได้ตรงจุด ศูนย์เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด ช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียนหรืออาจใช้คาบว่างในการให้บริการ กิจกรรมของศูนย์เป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วสบายใจ มีทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพ และมีพื้นที่ร้องเพลง ซ้อมเต้นและซ้อมฟ้อนรำ
          ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม
 


ภาพข่าว