โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ

28 February 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ได้น้อมนำพระปณิธาน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางหลัก ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก และได้ประกาศวาระของจังหวัด “จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ปัจจุบัน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 285,197 คน คิดเป็นร้อยละ 96 มีชมรม 1,320 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 180 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสมุทรปราการแสดงสื่อสัญลักษณ์โครงการฯ โดยการสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 และมีผลการดำเนินงานอำเภอและชมรมภายในจังหวัด ดังนี้ - บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน) เป็นชมรมต้นแบบระดับเพชร - บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นชมรมต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 - ชุมชนบางจากพระประแดง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เป็นชมรมต้นแบบระดับเงินปี 2 - ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา เป็นชมรมต้นแบบระดับเงิน - เรือนจำกลางสมุทรปราการและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชมรมดีเด่น - มี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จำนวน 11 คน - มี ทีม DANCERCISE YOLO DANCE โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2024 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด มีจิตอาสา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ส่งเยาวชนสมาชิก เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ทุกปี ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดตั้งขึ้นในปี 2561 มีกิจกรรมเด่น คือ จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE NUMBER ONE ทุกสัปดาห์ ผลสำเร็จที่ได้ คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมาย ในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และได้รับการยอม สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ มีอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ 18 คน หลักในการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจมีบริการ ให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ โดยการร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะ ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ , ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว