โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2567

14 March 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่สามของการนำเสนอผลงาน ประจำปี 2567 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ประธานในพิธี ได้เชิญชวนผู้บริหาร และผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติ ด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และเติบใหญ่เป็น คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และนอกจากวัยรุ่นและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงทั่วไปแล้ว ยังพระราชทานโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกฯ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถาน ผู้ถูกคุมประพฤติ ในสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งกลุ่มวัยแรงงาน ในสถานประกอบการ สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดใต้ 14 มี.ค.67.pdf