โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท

10 June 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยนาท ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท


ภาพข่าว