โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดข่าวประชาสัมพันธ์งาน TO BE NUMBER ONE จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

30 October 2561

1. คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานี ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาและทำความสะอาด 5ส. Big Cleaning Day
2. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เดินรณรงค์สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ชมรมฯ
3. สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานชมรมฯ
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดบูธนิทรรศการและแสดงกอมปังสร้างสุขคลายทุกข์ด้วยเสียงเพลง
5. โรงพยาบาลหนองจิกนำผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานจัดโครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดอบรมแกนนำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขปัตตานี.pdf