โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี

24 October 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๔๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกนนทบุรี.pdf