โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

21 February 2566

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

 • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
 • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 1. 01-อีสาน-คำประกาศผลจังหวัด.pdf
 2. 02-อีสาน-คำประกาศผลอำเภอ.pdf
 3. 03-อีสาน-คำประกาศผลชุมชนอีสาน.pdf
 4. 04-อีสาน-คำประกาศผลสถานศึกษา สพฐ.pdf
 5. 05-อีสาน-คำประกาศผลสถานศึกษา อาชีวศึกษา.pdf
 6. 06-อีสาน-คำประกาศผลสถานประกอบการ.pdf
 7. 07-อีสาน-คำประกาศผลสถานพินิจ.pdf
 8. 08-อีสาน-คำประกาศผลเรือนจำ.pdf
 9. 09-อีสาน-คำประกาศผลคุมประพฤติ.pdf