โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566

13 March 2566

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 

 • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
 • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 1. 01-ใต้-คำประกาศผลจังหวัด.pdf
 2. 02-ใต้-คำประกาศผลอำเภอ.pdf
 3. 03-ใต้-คำประกาศผลชุมชน.pdf
 4. 04-ใต้-คำประกาศผลสถานศึกษา สพฐ.pdf
 5. 05-ใต้-คำประกาศผลสถานศึกษา อาชีวศึกษา.pdf
 6. 06-ใต้-คำประกาศผลสถานประกอบการ.pdf
 7. 07-ใต้-คำประกาศผลสถานพินิจ.pdf
 8. 08-ใต้-คำประกาศผลเรือนจำ.pdf
 9. 09-ใต้-คำประกาศผลคุมประพฤติ.pdf