โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566

3 April 2566

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566

 • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
 • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 1. 01-กลาง-คำประกาศผลจังหวัด.pdf
 2. 02-กลาง-คำประกาศผลอำเภอ.pdf
 3. 03-กลาง-คำประกาศผลชุมชน.pdf
 4. 04-กลาง-คำประกาศผลสถานศึกษา สพฐ.pdf
 5. 05-กลาง-คำประกาศผลสถานศึกษา อาชีวศึกษา.pdf
 6. 06-กลาง-คำประกาศผลสถานประกอบการ.pdf
 7. 07-กลาง-คำประกาศผลสถานพินิจ.pdf
 8. 08-กลาง-คำประกาศผลเรือนจำ.pdf
 9. 09-กลาง-คำประกาศผลคุมประพฤติ.pdf