โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Camp 2024 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

11 January 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Camp 2024
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก