โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

5 February 2567

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 
               วันอาทิตย์ที่  4 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 18.55 น. ณ MCC HALL ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข    ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตลอดจนเยาวชนเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  เฝ้ารับเสด็จ
               TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ โดยกระบวนการและแนวคิด คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพื่อห่างไกลยาเสพติด  ซึ่งภูมิต้านทานทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็จากการทำ “สิ่งที่ดีงาม”  Dancercise เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่แปลง “สิ่งดีงาม” จากนามธรรม เป็น รูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการซึ่งเป็นวัยที่มีความแข็งแรง มีความกระตือรือร้น ได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด เช่น การควบคุมตนเอง การทำงานเป็นทีม การจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม    การแข่งขันเริ่มจากระดับภาค มี ทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 307 คัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 49 ทีม โดยก่อนการแข่งขันระดับประเทศ ทีมที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสการเข้าค่ายเพื่อเติมเต็มความฝัน รับการพัฒนาทักษะ ต่อยอดการเต้นที่ทุกคนชื่นชอบ ด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ตลอดจนทักษะด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

               TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  จัดการแข่งขันต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 20 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ตามกลุ่มอายุคือ รุ่น Junior รุ่น Pre -Teenage และรุ่น Teenage  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินที่สำคัญ ได้แก่ ความสามัคคี  ความแข็งแรง  ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และความสนุกสนาน การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะดนตรี  จากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม  มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น


ภาพข่าว