โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

14 September 3109

  • ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
  • TOR


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางทีวี.pdf
  2. จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT_compressed.pdf