โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567

14 February 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 2  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567

  • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
  • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดอีสาน67.pdf