โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ระดับภาคเหนือ

21 January 2562

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคเหนือ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  ณ  ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์  จังหวัดเชียงใหม่ การประกวดในวันนี้มาจากจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ครบทั้ง ๑๗ จังหวัด จำนวน ๑๒๕ คน  ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง ๑๖ คน การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL ก็เพื่อปลุกพลัง สร้างกระแสความต้องการของเยาวชน ที่จะเป็นคนเก่ง  คนดี  มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ     โดยกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญ  คือ      ต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มีจิตอาสา  มีบุคลิกภาพดี  มีความสามารถพิเศษ และที่สำคัญคือมีผลการเรียนดี ตามนิยามการเป็น คนเก่งและดี     โดยแบ่งกิจกรรมการประกวดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นที่หรือจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ        โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE  มีแนวทางการดำเนินงาน คือ ช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง    แล้วพัฒนาต่อยอดให้โอกาสการเรียนรู้และ ฝึกทักษะจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ    การพัฒนาบุคลิกภาพ    การแสดงออก การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมความสามารถต่าง ๆ  เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า    เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอื่นๆ


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลข้อมูลไอดอลเหนือปี62.pdf