โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายละเอียด CAMP รุ่นที่ 18

21 December 2559

โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  กำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE  สู่ความเป็นหนึ่ง  (TO  BE  NUMBER  ONE  CAMP)”  รุ่นที่  ๑๘ ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. camp18b.pdf