โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



องค์ประธานเสด็จทรงเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 22

15 March 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 22 ทรงพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก และทอดพระเนตรการแสดงโชว์ความสามารถของสมาชิกที่เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 378 คน จากทั่วประเทศ โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษา โครงการฯและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ผู้บริหารจากหน่วยงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงศึกษาธิการ ,กระทรวงยุติธรรม ,กรุงเทพมหานคร ,กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ปปส.) ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี และ ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ภาพข่าว